Membangunkan dan Meningkatkan Kecekapan Pasukan dalam Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia korporat yang serba pantas, pasukan yang berkesan adalah asas kepada kejayaan organisasi. Topik ini menyelidik konsep pasukan dalam konteks organisasi, merangkumi aspek seperti pengertian kumpulan, keperluan untuk membentuk pasukan, jenis-jenis pasukan, pengurusan perubahan organisasi, dan strategi untuk meningkatkan kecekapan pasukan.

Objektif:

  1. Memahami konsep kumpulan dan pasukan dalam konteks organisasi serta perbezaan di antara keduanya.
  2. Mengenal pasti keperluan organisasi untuk membentuk pasukan dan bagaimana pasukan dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi.
  3. Meneliti strategi pengurusan perubahan organisasi dan bagaimana mengatasi rintangan individu dan kumpulan terhadap perubahan.

Manfaat:

  1. Memperkukuhkan kesedaran tentang kepelbagaian jenis pasukan dan bagaimana setiap jenis memainkan peranan dalam organisasi.
  2. Memberi pendedahan kepada pembaca mengenai strategi untuk mengurangkan rintangan dan meningkatkan daya serap terhadap perubahan organisasi.
  3. Membangunkan budaya kerja yang proaktif dan dinamik yang menggalakkan kerjasama dan pencapaian bersama dalam organisasi.